علل تنبلی چشم

آیا تنبلی چشم ژنتیکی است؟

آیا تنبلی چشم ژنتیکی است؟ علل تنبلی چشم تنبلی چشم ژنتیکی است؟ ژنتیک می تواند در ایجاد تنبلی چشم نقش داشته باشد. اگر سابقه خانوادگی آمبلیوپی (تنبلی چشم) وجود دارد، باید تا دو سالگی کودک خود با چشم پزشک مشورت کنید. ژنتیک می تواند در ایجاد تنبلی چشم نقش داشته باشد. اگر سابقه خانوادگی آمبلیوپی […]

اسکرول